Pravidla ÚŠL


Tato pravidla určují obecná ustanovení, podle kterých jsou organizovány utkání v rámci Ústecké šipkové ligy, z. s. (dále jen ÚŠL). V případě, že některé problémy neřeší žádné ustanovení těchto pravidel, platí pro řešení těchto problémů dohoda mezi kapitány týmů, popř. rozhodnutí organizačního výboru (dále jen OV) ÚŠL.

Vedení ÚŠL: předseda ligy, organizační výbor (uveden na stránkách ÚŠL)
Pokladník ligy: správce financí
Admin: správce stránek


I. TECHNICKÉ PŘEDPISY

Definice pojmů

Terč – všechny hrací segmenty včetně nulového pole
DO – double out – ukončování hry dvojnásobným polem příslušné hodnoty
MO – master out – ukončování hry trojnásobným nebo dvojnásobným polem příslušné hodnoty
SO – single out – ukončování hry jakýmkoliv polem příslušné hodnoty
VL – vítězné legy – počet legů potřebných k vítězství v zápase (např. 2 VL – k vítězství je třeba vyhrát 2 legy, tzn., že se v utkání odehrají celkem nejméně 2 a nejvíce 3 legy)
HL – hrané legy – počet povinně hraných legů v zápase (např. 2 HL – v zápase je třeba odehrát přesně dva legy, tzn., že výsledek může být 2:0 nebo 1:1 nebo 0:2)
Hod – jeden hod je úkon, při němž hráč zpoza linie hodu hodí jednu šipku směrem na terč
Kolo – v jednom kole může každý z hráčů provést tři po sobě následující hody šipkou na terč
Hra – jedna hra (leg) je ukončený herní proces sestávající z jednotlivých kol, při němž dosáhl jeden z hráčů vítězství za podmínek stanovených v pravidlech her
Sada /set/ – jedna sada je hrána na předem určený počet vítězných her /legů/
Utkání – jedno utkání sestává z jednotlivých her
Utkání družstev – rozumí se více zápasů mezi jednotlivými členy družstev podle předem daného rozpisu.
Ligová soutěž – jedna soutěž sestává z jednotlivých utkání odehraných v daném období mezi týmy
Hráč – pod pojmem hráč jsou zahrnuty všechny osoby, startující v jakémkoliv zápase, které jsou předem zapsány na soupisce daného týmu
Kapitán týmu – hráč, který je týmem pověřen jednat za celý tým a je předem na soupisce označen jako kapitán
Zástupce kapitána – hráč který je týmem pověřen jednat za kapitána a je předem na soupisce označen jako kapitán (píše-li se v dalším textu o kapitánovi týmu, platí stejné pro zástupce kapitána).
Tým – je o minimálně 4 a maximálně 16 hráčích hrajících v ÚŠL pod stejným názvem
Přihláška do soutěže – je formulář, na němž podává družstvo přihlášku do ÚŠL
Zápis o utkání – je formulář, na němž družstva zaznamenají výsledek vzájemného utkání
Organizační výbor – jsou zástupci z řad kapitánů týmů ÚŠL, příp. zástupci z řad hráčů ÚŠL, kteří ze svého středu volí předsedu ligy
Valná hromada – tvoří jí kapitáni týmů ÚŠL

Technické předpisy pro šipkové terče

  1. Výška středu terče od hrací plochy musí být 173 cm.
  2. Terč musí mít dvacet rozměrově shodných výsečí po čtyřech segmentech a dvojitý střed.
  3. Bodové hodnoty výsečí musí být od 1 do 20 bodů, vnějšího segmentu středu 25 bodů a vnitřního segmentu středu 50 bodů.
  4. Pořadí bodových hodnot výsečí musí být následující: výseč mající hodnotu 20 bodů se nachází v horní polovině terče a je kolmá k vodorovné ose terče, dále musí po směru hodinových ručiček následovat tyto hodnoty výsečí: 20,1,18,4,13,6,10,15,2,17,3,19,7,16,8,11,14,9,12,5.
  5. První a třetí segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu jednonásobku bodové hodnoty výseče. Druhý segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu trojnásobku bodové hodnoty výseče. Čtvrtý segment výseče, počítáno od středu, musí mít bodovou hodnotu dvojnásobku bodové hodnoty výseče.
  6. Veškeré rozměry jednotlivých výsečí musí být shodné.
  7. Mezikruží musí být bílé.
  8. Průměr terče včetně mezikruží musí být 340 mm + 2 mm.
  9. Vnější rozměr středu musí být 34 mm. Vnitřní segment středu musí mít po obvodu 8 otvorů a jeden ve středu, celkem tedy 9 otvorů a jeho průměr musí být 12 mm.
  10. Segmenty trojnásobků bodových hodnot viz bod f) musí mít dvě řady po 10 ti otvorech.
  11. Segmenty dvojnásobků bodových hodnot viz bod f) musí mít dvě řady po 16 ti otvorech.
  12. Vnitřní šířka mezikruží, v němž jsou uloženy segmenty dvoj a trojnásobků musí být maximálně 11 mm.
  13. Terč musí být v průběhu hry osvětlen a umístěn tak, aby nemohlo dojít k oslnění hráče.
  14. Elektronika šipkového přístroje musí být zálohována nezávislým zdrojem elektrické energie tak, aby v případě výpadku proudu nedošlo ke smazání výsledků nejméně po dobu 24 hodin.
  15. Bodové výsledky jednotlivých hráčů musí být po celou dobu hry viditelně zobrazovány na samostatných displejích.
  16. Šipkový přístroj musí mít nastavitelné parametry jednotlivých her tak, aby odpovídaly pravidlům těchto her tak, jak jsou uvedeny v pravidlech her pro jednotlivé soutěže. Označení volby her na přístroji musí odpovídat názvům her tak, jak jsou uvedeny v pravidlech her pro jednotlivé soutěže.
  17. Šipkový přístroj musí být schválen Státní zkušebnou z hlediska elektrické bezpečnosti.

Technické předpisy pro hrací prostor

Hracím prostorem se rozumí pevná, vodorovná plocha na níž jsou umístěny šipkové přístroje.

V hracím prostoru smí být umístěny pouze šipkové přístroje a startovní čáry.

Startovní čára musí mít následující rozměry: délka min. 600 mm, šířka min. 15 mm.

Hrací prostor pro jeden terč musí mít následující rozměry:

  1. prostor od zadní stěny stroje do vzdálenosti 3600mm
  2. výška podhledu hracího prostoru musí být minimálně 2300 mm
  3. minimální šířka hracího prostoru činí 750 mm na obě strany od svislé osy terče (středu)
  4. linie hodu se musí nacházet ve vzdálenosti 2370 mm od svislé osy terče a musí být vyznačena startovní čarou
  5. do hracího prostoru mají vstup pouze hráči, kteří hrají daný zápas a kapitán či jiný hráč družstva, resp. technik, je–li o to některým z hráčů z důvodů řešení sporu požádán.
  6. doporučuje se, aby pořadatel (domácí tým) zajistil minimální teplotu 18°C ve výši 1,5 metru
  7. případné zmenšení hracího prostoru při soutěži musí být schváleno vedením této soutěže – pokud je vhozena první šipka v zápase, nemůže již být případně nevyhovující hrací prostor předmětem protestu.

Startovní čára – čára hodu

Čára hodu je vodorovná přímka vedená po podlaze hracího prostoru ve vzdálenosti 2,37m od rysky umístěné na boku přístroje, což je kolmice spuštěná od přední hrany segmentů terče. Střed terče (Bull) je tak zároveň ve výšce 173 cm po kolmici od podkladu, na kterém stojí šipkový přístroj.

Odhodová čára musí být pevně vyznačena ve vzdálenosti 2.37 m a nejméně v délce 60 cm střed čáry je naproti středu terče. Rozhodčí, pořadatel či kapitán domácího týmu oznámí před zahájením prvního zápasu, zda je čára umístěna tak, že hráč pro dodržení vzdálenosti stojí za čarou ve směru od terče nebo na čáře.

V případě použití pevné překážky pro označení odhodové čáry musí být umístěna tak, aby její jedna hrana označovala vzdálenost 2,37 m a protilehlá hrana byla ve vzdálenosti menší než, 2,37 m od terče.


II. PŘESTUPY A DOPLNĚNÍ TÝMU NOVÝM HRÁČEM

Přestupy z týmu do týmu a doplnění týmu novými hráči je možné  v danou sezonu průběžně, nejpozději však do 28. 2. daného roku.  V play-off nebo v baráži (pokud se v dané sezoně hraje) nelze soupisku doplňovat. Počet přestupů v dané sezoně je neomezený. První přestup zdarma, každý další je zpoplatněn částkou, kterou  výbor určí v Rozhodnutí pro danou sezonu.  O přestupu hráče vyrozumí vedení ÚŠL kapitán týmu ze kterého hráč přestupuje i kapitán týmu do kterého hráč přestupuje.

V případě, že to vyžaduje situace, může vedení ÚŠL udělit výjimku pro zapsání hráče na soupisku i  po tomto termínu (výjimka z dikce první věty).  V případě podání námitky proti výjimce vedení ÚŠL proběhne hlasování kapitánů týmů dané ligy o udělení této  výjimky. V případě, že hlasování kapitánů bude nerozhodně, platí rozhodnutí vedení ligy.

Přestup hráče lze uskutečnit nejdříve po prvním odehraném kole v soutěži, bez ohledu na to, zda hráč nastoupil do utkání.


III. TÝM, POPLATKY

Název týmu

Název týmu nesmí být zaměnitelný s názvem týmu již existujícího. Nesmí být vulgární, hanlivý, urážlivý, diskriminační, rasistický apod. Musí být snadno zapamatovatelný, snadno vyslovitelný, ne zbytečně dlouhý.

V soutěži  nemohou hrát dva a více týmů se stejným názvem. Je povinností přihlašujícího se týmu ověřit si skutečnost, zda v soutěži již neexistuje tým se stejným názvem, popř. o toto sdělení požádá vedení OV ÚŠL.

Se stejným názvem, odlišujícím se pouze „dodatkem“  mohou týmy hrát a to pouze tehdy, pokud s tím tým jehož název bez „dodatku“ již existuje vyjádří prostřednictvím svého zástupce (kapitána) písemný souhlas na přihlášce daného týmu.

V případě  nesouhlasu nelze tým pod tímto názvem přihlásit a daný tým musí provést změnu názvu.

Odlišnost hracího místa těchto týmů nemá vliv na předchozí ustanovení.

Názvy týmu ke dni skončení sezóny 2019/2020 a následující budou akceptovány.

Tým

Ligové týmy mohou být smíšené. Počet hráčů pro založení týmu je minimálně 4. Je-li členem týmu hráč mladší 18ti let, je třeba k zápisu na soupisku týmu současně předložit písemný souhlas zákonného zástupce. Není-li přítomen na utkání zákonný zástupce, odpovídá za tohoto hráče kapitán, popř. náhradní kapitán pro toto utkání. Je-li utkání odehráno v místě schváleném jako herna, nelze takového hráče k utkání připustit. Utkání týmu mohou odehrát minimálně 3 hráči s tím, že utkání čtvrtého, chybějícího hráče jsou kontumována. V takovémto případě musí být utkání odehráno.

V soutěži mohou startovat pouze hráči uvedení jmenovitě na soupisce týmu.

 Kapitán družstva

Tým musí mít pro každé utkání stanoveného kapitána. Pokud není přítomen kapitán, který je uveden na soupisce týmu, musí si hráči stanovit náhradního kapitána pro dané utkání a to ještě před zahájením utkání. Ten bude v zápise o utkání vhodně označen jako kapitán pro toto utkání a stává se při utkání týmů jediným partnerem pro kapitána týmu soupeře.

Kapitán může být buď hrajícím členem týmu, nebo jde o tzv. nehrajícího kapitána, avšak musí se jednat vždy o hráče, který je uveden na oficiální soupisce týmu. K výkonu funkce je pověřen vhodným označením na zápise o utkání.

Kapitán týmu má zejména tato práva a povinnosti:

  1. v průběhu utkání jedná jménem týmu i jednotlivých jeho členů
  2. odpovídá za ukázněné vystupování celého týmu i jednotlivých jeho členů
  3. pomáhá k tomu, aby utkání mělo regulérní a sportovní průběh a aby nedocházelo ke zbytečným rozporům
  4. kapitán domácího týmu ( jeho zástupce, popř. člen domácího týmu) je povinen neprodleně po ukončení utkání oznámit výsledek utkání (viz zápis o utkání)
  5. dojde-li při utkání k rozporům mezi jednotlivými hráči a ti nejsou schopni sami situaci vyřešit, rozhodnou o řešení kapitáni týmů.

Hráč

Má za povinnost dodržovat všechna ustanovení pravidel šipkového sportu a soutěžního řádu.

Řídit se sportovně-technickými a organizačními pokyny pořadatele soutěže.

Startovné a poplatky ÚŠL

 1. Startovné (včetně termínu jeho splatnosti) pro nadcházející sezonu stanoví OV po skončení předešlé sezony, případně v Rozhodnutí, které se vydá před začátkem nové sezony, nejpozději však do daného roku a v Rozhodnutí budou uvedeny i další poplatky schválené OV pro danou sezonu.
 2. Tým, který zaplatí startovné a následně odstoupí buď před začátkem nebo v průběhu soutěže nebo bude ze soutěže vyloučen (3x kontumace zápasu), ztrácí nárok na vrácení startovného i na finanční nebo jinou odměnu za umístění.

 IV. LIGOVÉ ZÁPASY ÚŠL

Soutěžní řád a všeobecná pravidla

ÚŠL se hraje podle předem stanovených pravidel – soutěžního řádu pro danou sezónu, které schvaluje vedení ÚŠL.

 Hod

  1. Pro každé kolo má hráč k dispozici maximálně 3 šipky, které hází směrem k terči. Šipky hází postupně jednu po druhé vlastní rukou.
  2. Hod se provádí vstoje. Výjimkou může být pouze zranění nebo zdravotní handicap vyžadující změnu postoje.
  3. Při hodu musí hráč stát v daném hracím prostoru a nesmí překročit linii čáry hodu.
  4. Šipky vypadlé hráči z ruky lze házet znovu jen v případě, že k vypadnutí došlo náhodně. Nelze jimi házet v případě, kdy hráč zamířil na terč a šipka mu vypadla z ruky, která již byla v pohybu směrem k terči. Za šipku náhodně vypadlou z ruky je považována šipka, která není blíže jak 50 cm od terče. Za náhodně vypadlou se nepovažuje šipka, která se odrazí od jakékoliv části šipkového přístroje nebo od okolního prostoru či předmětu.
  5. Hodí-li hráč šipku mimo terč s bodovými výsečemi nebo mimo šipkový přístroj, je hod považován za uskutečněný (i v případě rozhozu na střed) a hod se odečítá i v tom případě, že přístroj šipku neodečte.
  6. Hráč, který zahajuje další sérii hodů, je povinen si šipkový přístroj překontrolovat, zda je správně nastaven.
  7. Přepne-li hráč neúmyslně svému soupeři tak, že je přístroj opět nastaven na něj samého, resp. na spoluhráče, pak přepne přístroj do následujícího kola a na správného hráče. Jestliže zápas nebude dohrán do 10. Resp. 15. Kola (kola určuje přístroj) dle druhu hry, pak hráč, který chybně přepnul přístroj, jako první prohrává leg.
  8. V případě, že hráč přepne chybně po druhé v jednom legu nebo tak učiní úmyslně, prohrává leg. Odhodí-li hráč šipku dříve, než mu signalizuje přístroj nebo v případě, že přístroj hod nezaznamená a šipka je v terči, může být tento hod dodatečně zaznamenán jen se souhlasem soupeře. Jinak se považuje tento hod za uskutečněný.
  9. Body registrované na přístroji jsou závazné pro všechny hráče. Opravu chybného zápisu na přístroji lze učinit pouze v případě ukončování legu, jestliže je prokazatelné, že hráč hodil příslušné pole (a šipka je v tomto poli zabodnuta) potřebné k ukončení legu a přístroj tento hod nezaznamenal, zaznamenal chybně apod.– tímto se považuje leg za ukončený.
  10. Pokud šipkový přístroj prokazatelně během jednoho legu zapíše třikrát chybný údaj, je to považováno za poruchu a leg se opakuje. Pokud je to možné, tak na jiném stroji.
  11. V případě, že hráč přepne na dalšího hráče v době, kdy ještě nejsou vytaženy všechny šipky, je hráč povinen upozornit soupeře nebo rozhodčího na tuto skutečnost. Šipky vytahuje až po tomto upozornění. Pokud přitom dojde ke změnám na displeji, tento hráč nakredituje další leg, ve kterém nastaví stejné kolo a stejný počet bodů a leg pokračuje.
  12. Dojde-li při zahájení legu k záměně pořadí hráčů (dvojic) a na tuto chybu je upozorněno před odhozením šipky hráčem (dvojicí) č. 2, pak hráč (dvojice), která chybovala, nakredituje a navolí novou hru a nedohraný leg se opakuje. V případě, že na chybu není upozorněno dříve, než hráč č. 2 odhodí první šipku, pak se leg dohrává tak jak byl započat a k výměnám hráčů (dvojic) při zahájení legu dojde v následujícím legu.
  13. Pokud se soutěže účastní hráč s tělesným handicapem, tak se o jeho pozici na čáře hodu dohodnou kapitáni týmů.

Chování účastníků při soutěži

Do hracího prostoru mají přístup pouze osoby přímo související s utkáním tzn. hráči. Soupeř hráče provádějícího hod musí stát minimálně 0,6 m za tímto hráčem – pokud to hrací prostor dovoluje, jinak min. 0,6m od tohoto hráče a za úrovní startovní čáry. Do hracího prostoru se smí vstupovat pouze se šipkami.

Všichni účastníci utkání mají za povinnost se v průběhu hodů chovat v rámci dobrých mravů a fair play. Porušení těchto dohod může v závažných případech vést i k diskvalifikaci hráče (dvojice, čtveřice) z daného utkání, o čemž rozhoduje vedení ÚŠL. V průběhu zápasu nesmí žádný jeho účastník v hracím prostoru kouřit a konzumovat nápoje či jídlo.

Přerušení hry je možné pouze:

  1. v případě odůvodněné žádosti hráče o opuštění hracího prostoru. Pro tyto případy je stanoven časový limit o délce maximálně 5 minut. Po překročení stanoveného časového limitu ztrácí hráč nárok na pokračování ve hře, utkání je ukončeno v jeho neprospěch
  2. při závadě na šipkách hráče (max. 5 minut)
  3. při poruše šipkového přístroje, v tom případě se rozehraný leg opakuje od začátku

Při přerušení hry z technických důvodů zůstávají hráči v hracím prostoru do doby, než se rozhodne kdy, případně kde a za jakých podmínek se bude v utkání pokračovat. O tom, kdy, kde a za jakých podmínek se bude v utkání pokračovat, se pokusí dohodnout oba kapitáni – pokud se nedohodnou, rozhodne vedení ÚŠL. Po dobu přerušení hry zůstávají hráči k dispozici, k okamžitému možnému zahájení hry.

 Přihlášení a odstoupení týmu

Tým, který se přihlašuje do soutěže, musí:

  1. mít své působiště v teritoriu města Ústí nad Labem, popř. v dosahu MHD. Případnou výjimku o zařazení do soutěže schvaluje OV,
  2. podat včas přihlášku do soutěže a uhradit startovné. (V případě přihlášení velkého počtu týmů OV rozhodne, zda nové týmy budou do další sezóny přijaty, aby bylo možné zajistit průběh celé sezóny)
  3. mít ve svém působišti (klub, restaurace apod.) odpovídající šipkový elektronický terč
  4. další povinnosti plynou z jednotlivých ustanovení těchto pravidel

Pokud tým odstoupí, nebo bude vyloučen v průběhu první poloviny základní části, všechny jeho výsledky se anulují. V případě odstoupení nebo vyloučení v průběhu druhé poloviny (v odvetách) základní části, tak se anulují pouze výsledky z druhé poloviny základní části. V případě tříkolového rozlosování při vyloučení nebo odstoupení týmu v průběhu sezóny se všechny jeho výsledky anulují.

Tým, který po skončení soutěže oznámil ukončení činnosti, má právo na vrácení kauce.

V případě následného opětovného přihlášení do nového ročníku či v budoucnu, bude tento tým zařazen do nejnižší soutěže.

U nově přihlášeného týmu do nejnižší soutěže mohou být maximálně tři hráči zapsaní na soupisce z týmu, který se odhlásil v předešlém ukončeném ročníku. V opačném případě bude tým zařazen do odpovídající ligy na místo odhlášeného týmu.

V případě že tým, který ukončil svou činnost a do 30.června následujícího roku od doby, kdy svou činnost ukončil, nezažádá o vrácení kauce, tato kauce propadá ve prospěch ÚŠL.

Vedení ÚŠL má právo odmítnout účast hráče (týmu), který včas nepodal přihlášku. Musí však stejným způsobem postupovat u všech. Odmítnout hráče (tým) včas přihlášeného do soutěže mohou organizátoři v případě, že nemá zaplaceno startovné pro danou sezónu nebo se chová nevhodným způsobem, který by mohl narušit průběh soutěže, popř nesplňuje další kritéria pro účast v ÚŠL.

Rovněž tak má vedení ÚŠL právo odmítnou hráče, nebo tým, který se v minulosti choval, či zachoval tak, že svým chováním a jednáním znevážil, popř. zneužil dobrého jména ÚŠL.

Ligové zápasy

Pro danou sezonu bude OV vydáno Rozhodnutí o způsobu hry a rozlosování. Rozhodnutí bude vydáno vždy nejpozději do 31.8. daného roku a bude vhodně zveřejněno. Za vhodné zveřejnění se pokládá i vyvěšení na oficiální internetové stránky ÚŠL.

 Soupiska družstva

Za tým mohou v každém utkání startovat pouze hráči uvedení na této soupisce. Na soupisku lze připsat nového nebo přestupujícího hráče až po uhrazení příslušného poplatku (netýká se prvního přestupu).

Nebude-li předchozí podmínka splněna, a hráč nastoupí do utkání (neoprávněný start) tým prohrává kontumačně, a to i v případě, že v daném utkání prohrál.

Zapsání nového nebo přestupujícího hráče bude provedeno nejpozději do třech pracovních dnů od odevzdání přihlášky či žádosti o přestup a zaplacení příslušného poplatku.

 Povinnosti týmů

Povinnosti domácího týmu

Není-li rozpisem ÚŠL stanoveno jinak, je pořadatelem utkání vždy tým, který je uveden v rozlosování soutěže na prvním místě. V případě, že je jeho hrací místo osazeno více terči, má možnost volby počtu strojů, na kterých se odehraje utkání (max. dva stroje) a hosté musí s tímto souhlasit, jinak se utkání odehraje pouze na jednom stroji. Domácí tým se může dohodou se soupeřem vzdát domácího hracího místa v případě, že nemá pro termín stanovený rozpisem soutěže k sehrání utkání k dispozici vyhovující a ke hře schopný terč ve svém hracím místě nebo v jeho blízkém okolí.

Povinnosti hostujícího týmu

Hostující tým má za povinnost sehrát utkání i v jiném místě, než je sídlo pořádajícího týmu.

V případě, že se týmy vzájemně nedohodnou na místě odehrání utkání, rozhodne o místě a času utkání OV ÚŠL.

Zahájení hry/zápasu

Hráči se musí od vyvolání dostavit k terči a zahájit zápas nejpozději do tří minut.

O hráči (dvojici, čtveřici), který zahajuje zápas /set/ rozhoduje souboj jednou šipkou na střed. Tento souboj na jednu šipku začíná hráč (dvojice, čtveřice) domácího týmu (nebo na pozici domácího týmu). Vítěz tohoto rozhozu určí, kdo (jaký hráč, dvojice, čtveřice) utkání začíná. Vždy začíná tým, jehož hráč vyhrál rozhoz na středy.

Na rozehrání má každý hráč před rozhozem na střed povoleno 9 šipek v časovém limitu 2 minut. Jakmile je zápas zahájen, v jeho průběhu neplatí pravidlo tří minut. Jakmile šipkový přístroj je nastaven na daného hráče, je tento povinen neprodleně odhodit všechny tři šipky. Za přiměřenou dobu na odhození všech tří šipek se považuje 30 vteřin od nastavení přístroje na hráče. Přestávka mezi jednotlivými legy je max. 60 vteřin a opětovný rozhoz hráče na terč již není možný.  Úmyslné zdržování je považováno za nesportovní chování.

Průběh utkání

Před zahájením utkání je každý hráč (družstvo) povinen se osobně a ve stanoveném termínu a čase dostavit na dané hrací místo a splnit další podmínky vyhlášené ÚŠL. Dostavením se zároveň zavazuje, že souhlasí se všemi propozicemi pro dané utkání a účastní se jí na vlastní nebezpečí a dobrovolně. V každém utkání jsou hráči (dvojice, čtveřice) povinni nastoupit ke hře v předem určeném časovém okamžiku, nedohodnou-li se jinak. Pokud tak neučiní, vyhrává hráč (dvojice, čtveřice), které se dostavilo, kontumačním výsledkem. Kapitáni (resp. jejich zástupci) mají právo po vzájemné dohodě změnit pořadí setů v utkání.

Zakončení hry/zápasu

Počet šipek hozených hráči ve hře nemusí být stejný. Vítězí ten hráč, který jako první dosáhne stanovené hranice hrané hry bez ohledu na počet hozených šipek.

V případě, že hráči ve stanoveném počtu kol neukončí hru, rozhodne se o vítězi rozhoz na střed terče (viz. rozhoz na střed terče).

Rozhoz na střed terče

  1. Hráč má k dispozici max. 3 šipky
  2. V utkání nastupuje první k rozhozu hráč týmu, který je uveden v zápise jako domácí.
  3. Rozhoz vyhrává hráč blíže středu terče.
  4. Platí první zabodnutá šipka a hráč už další šipku nesmí odhodit.
  5. Oba hráči vytahují šipku z terče až, když si pozici šipek v terči vzájemně odsouhlasí.
  6. Při rozhozu na střed terče se rozlišuje střed červený (bull 50) a střed modrý (bull 25). V obou případech se terč uvolní vytažením šipky – v modrém ani červeném středu se vzdálenost od středu nepočítá. V ostatních případech se šipka v terči ponechá.
  7. Počítá se pouze šipka, která zůstane v terči. Pokud šipka z terče vypadne, hází hráč znovu (maximálně 3x). Pokud hráči nezůstane v terči ani jedna šipka, nemá již další pokusy a vyhrává soupeř, kterému se musí alespoň jedna ze tří šipek zabodnout kamkoliv do terče.
  8. Pokud se ani druhému hráči nezabodne ani jedna ze tří šipek, opakují hráči tento rozhoz znovu ve stejném pořadí.
  9. V případě vyražení šipky protihráčem se celý rozhoz opakuje ve stejném pořadí.
  10. Zasáhnou-li oba hráči červený nebo modrý střed hází hráči znovu, avšak v obráceném pořadí. Při párových hrách opakovaný rozhoz provede druhý hráč. Totéž platí při shodné vzdálenosti obou hráčů od středu
  11. V soutěži dvojic /čtveřic/ absolvuje výše uvedený souboj na jednu šipku z každé dvojice /čtveřice/ pouze jeden hráč (jako první může házet kdokoli z dvojice/čtveřice/)
  12. Pokud první hráči nerozhodnou, jsou v druhém souboji vystřídáni dalším hráčem z dvojice /čtveřice/, a to v opačném pořadí. To se opakuje tak dlouho, dokud se nerozhodne o vítězi rozhozu.

Rozhodování

Rozhodování sporných momentů v průběhu utkání řeší hráči dohodou. Dohoda nesmí odporovat duchu fair play. V případě, že dohoda hráčů není možná, vyžádají si rozhodnutí vedení ÚŠL.

Ve věcech herních pravidel v kterémkoliv utkání družstev ÚŠL přísluší rozhodování kapitánům týmů (nebo jimi pověřeným osobám) a jejich rozhodnutí je závazné a konečné. Kapitáni v řešení sporů upřednostní taková řešení, která v případě neúmyslných chyb umožňují dohrát utkání v duchu fair play, jestliže se tyto chyby neopakují a jestliže takové řešení nepoškodí hráče, který se chyby nedopustil. V případě že dohoda není možná, rozhoduje v těchto sporech vedení ÚŠL.

Ligová pravidla

Všichni hráči, kteří hrají ÚŠL, jsou povinni respektovat jejich pravidla, případně doplňující pravidla OV, která musí být zveřejněna před zahájením soutěže vhodnou formou. V případě schvalování dodatečných pravidel se svolá organizační výbor, který odhlasuje dodatečná pravidla ÚŠL. Tyto pravidla pak musí být vhodnou formou ohlášena všem týmům. Ke schválení pravidel je nutná nadpoloviční většina hlasů členů OV přítomných na schůzi. V případě nerozhodného výsledku má rozhodující hlas předseda ÚŠL. Ze schůze OV ÚŠL bude následně vypracován zápis, který bude vhodným způsobem zveřejněn.

Termíny utkání

Termíny a pořadí utkání určuje vedení ÚŠL v rozpisu soutěže, který je závazný pro všechny účastníky soutěže. Jednotlivá utkání musí být odehrána v termínech určených rozpisem. Dohodnou-li se oba týmy, mohou své utkání předehrát před plánovaným termínem určeným dle rozpisu. Dohrání utkání po předepsaném termínu je možné pouze po schválení vedením ÚŠL.

Pevným hracím dnem soutěže pro první ligu je čtvrtek (vyjma tzv. vložených utkání). Pro ostatní ligy může být ustanoven rozhodnutím OV ÚŠL jiný hrací den. Začátky utkání jsou stanoveny na 18.00 hodin. V případě, že je stanoven rozlosováním i jiný hrací den než čtvrtek (např. úterý při vložených zápasech), je začátek utkání stanoven vždy na 18:00 hodin. Týmy si po vzájemné dohodě mohou stanovit pro začátek utkání jiný čas, avšak takový, aby bylo utkání dohráno ve stanovený den (vyjma přeložených utkání). Hrací dny a časy mohou být upraveny rozhodnutím OV ÚŠL pro danou sezónu.

Čekací doba

  1. Čekací doba pro zahájení utkání je 30 minut od doby, na kterou byl stanoven jeho začátek.
  2. Na rozehrání pro hostující družstvo je určena doba 10 minut před oficiálním začátkem utkání.

Utkání v základní části

Utkání se hraje dle zápisu o utkání stanoveného pro danou sezonu, který je vždy k dispozici na stránkách UŠL, včetně vysvětlivek jak zápis o utkání vyplnit a hrát podle něho.

  1. Dvouhry se hrají v disciplíně 501 DO – s omezením na 15. kol. (jestliže hru ukončí stroj, aniž by některý z hráčů hru ukončil, rozhoduje vždy rozhoz na střed terče)
  2. Čtyřhry se hrají v disciplíně 501 DO liga. – s omezením na 15. kol. (jestliže hru ukončí stroj, aniž by některý z hráčů hru ukončil, rozhoduje vždy rozhoz na střed terče)
  3. Čtyřhry Cricket – stiskne se pouze tlačítko „CRICKET“ a hrají střídavě dva hráči téhož družstva na jeden displej. Hra je omezená počtem 20 kol. Při rovnosti bodů po 20. kole se nebere zřetel na počet vyplněných políček ani na bodovou hodnotu těchto políček a rozhoduje o vítězi rozhoz na střed.

Všechny zápasy se hrají na dva vítězné legy, každý zápas začíná rozhozem na střed (první hází domácí hráč).

Tým pro jednotlivé utkání musí být složen minimálně ze třech hráčů.

Zápis o utkání a hlášení výsledku

Po odehrání utkání si kapitáni obou týmů vzájemně podepíší zápis o utkání, čímž stvrdí správnost zapsaných

výsledků a regulérnost utkání. Kapitán domácích (popř. jím pověřený člen domácího týmu) je povinen ihned po skončení utkání, nejpozději do 10:00 hodin následujícího dne odeslat výsledek zápasu.

Výsledky utkání se zadávají pouze elektronicky. Návod na vkládání výsledků do programu obdrží každý kapitán přihlášeného týmu před zahájením sezony. 

Každý tým má povinnost uschovat zápisy o utkání do začátku následující sezony pro případ kontroly.

Vyhodnocení výsledků

 Výsledek utkání se hodnotí takto:

  1. vítězství: 3  body
  2. nerozhodný výsledek: 1 bod
  3. prohra: 0 bodů

Tabulka průběžného pořadí v základní části sezóny v případě, že dva nebo více týmů mají v danou dobu stejně bodů, se nijak neupravuje a týmy jsou v průběžném pořadí na stejné pozici, kdy označení pořadí v týmu v tabulce je pouze orientační.

Konečná tabulka po skončení základní části (před rozřazením týmů do play-off nebo baráže, pokud se v dané sezoně hraje) v případě, že dva nebo více týmů získalo stejný počet bodů se sestaví podle kritérií v následujícím pořadí:

  1. Počet dosažených bodů ze vzájemného utkání
  2. Rozdíl vyhraných a prohraných setů ze vzájemných utkání
  3. Rozdíl vyhraných a prohraných legů ze vzájemných utkání
  4. Rozdíl vyhraných a prohraných setů ze všech utkání
  5. Rozdíl vyhraných a prohraných legů ze všech utkání
  6. Počet získaných setů ze všech utkání
  7. Počet získaných legů ze všech utkání
  8. Nový zápas – termín a místo konání určí vedení ÚŠL

Kontumační výsledek při nedodržení stanoveného času utkání

Nedostaví-li se jeden z týmů k utkání v předepsaném (dohodnutém) termínu ani po určené čekací lhůtě, prohrává toto utkání kontumačně. V případě závažných příčin nedostavení se k utkání (nehoda,….) a jejich nahlášení ihned telefonicky vedení ÚŠL, určí vedení ÚŠL po dohodě s druhým týmem náhradní utkání, o kterém vyrozumí oba týmy.

Předčasné ukončení utkání a vzdání jednotlivých zápasů

Ve všech utkáních mají být zásadně sehrány všechny zápasy, z nichž se utkání skládá, i když jedno družstvo již získalo počet bodů, potřebný k vítězství v utkání. Pokud tým nastoupí k zápasu pouze se 3 hráči, označí se zápasy chybějícího hráče jako „skreč“

Kontumace

Při vyhlašování kontumačního výsledku:

  1. celého utkání se provinilému týmu započítává porážka dle počtu her v zápisu o utkání např.: 0:14 na body a 0:28 na legy (do tabulky – 3 body)
  2. jednotlivého setu (zápasu), se provinilému týmu započítává porážka v poměru 0:1 na sety a 0:2 na legy

Vyhlášení kontumačního výsledku celého utkání se trestá tým v těchto případech:

  1. nenastoupí-li tým k zahájení utkání nejpozději v čekací době
  2. nastoupí-li v utkání za tým hráč, který není na soupisce týmu
  3. je-li ukončeno předčasně utkání vinou týmu
  4. je-li utkání odehráno po stanoveném termínu, bez vyrozumění vedení ÚŠL – kontumuje se utkání oběma týmům

Protesty

Každý hráč nebo tým má právo podat protest proti porušen í Pravidel ÚŠL. Protest se podává písemnou formou. Tyto protesty řeší OV ÚŠL a výsledek je povinen oznámit danému hráči nebo týmu v co nejkratším časovém období dle dané situace.

Elektronický systém zadávání výsledků  (ESZV)

Jedná se o počítačový program, který je určen pro zadávání výsledků, evidenci týmů, hráčů a kontaktů na jednotlivé konkrétní osoby ÚŠL, kdy tento může být dále rozšiřován o další potřebné databáze. Přístup do tohoto systému je možný pouze po provedení přihlášení konkrétní osoby, která má do tohoto systému nastaven přístup. Přístup do systému může mít pouze osoba, která je nebo v minulosti byla zaregistrována v ÚŠL. Každý, kdo přístup do tohoto systému oprávněně vlastní nebo ho užívá, nebo v minulosti tento přístup vlastnil popř. mu byl přístup nějakou takovou osobou propůjčen, je povinen tyto přihlašovací údaje chránit před ztrátou, zcizením či zneužitím a za toto sám zodpovídá. Současně zodpovídá za případné předání těchto přihlašovacích údajů dalším osobám. ÚŠL zřídí do tohoto systému přístup minimálně jednomu zástupci z každého z týmů ÚŠL, kdy tento zástupce pak sám za tyto přístupové údaje odpovídá a je povinen je patřičným

způsobem chránit před jejich ztrátou, zcizením či zneužitím. ÚŠL nenese žádnou odpovědnost za nakládání s těmito přístupovými údaji, které byly dle pravidel zástupcům zřízeny a následně předány. Ten, kdo přístup do systému vlastní a ukončí své členství či registraci v ÚŠL je povinen přihlašovací údaje do systému i nadále chránit proti jejich ztrátě, zcizení či zneužití a tyto údaje po svém ukončení členství znehodnotit, popř. vyrozumět vedení ÚŠL, aby byly tyto přístupové údaje zrušeny.

Závěrečné ustanovení

Vedení ÚŠL si vyhrazuje právo v průběhu sezóny změnit, popřípadě doplnit pravidla a tyto změny dát včas a vhodným způsobem na vědomí všem, jichž se týkají. V případě nejasností, je za rozhodující verzi pravidel považována poslední (aktuální) verze uvedená na internetových stránkách ÚŠL (www.sipkyusti.cz).

OV ÚŠL vypisuje před zahájením sezony Rozhodnutí pro danou sezonu, které je doplněním pravidel pro danou sezonu. V případě rozporu těchto pravidel s Rozhodnutím pro danou sezónu, se postupuje dle Rozhodnutí pro danou sezónu.

V Ústí nad Labem dne 1. 7. 2020
OV  ÚŠL