Rozhodnutí pro sezónu 2021/2022


Organizační výbor ÚŠL vyhlašuje pro sezónu 2021/2022 následující:

Poplatky

1000,-Kč   kauce za tým

200,-Kč     členský příspěvek za každého přihlášeného člena spolku  na danou sezónu

200,-Kč     zapsání hráče na soupisku od podání přihlášky do zahájení sezóny a nového hráče v  průběhu sezóny

400,-Kč     druhý přestup hráče v průběhu sezóny

600,-Kč     třetí a každý další přestup hráče v průběhu sezóny

200,-Kč     změna hracího místa (je-li příčinou zrušení provozovny, pak je bezplatné) 

200,-Kč     změna názvu týmu 

200,-Kč     podání protestu (v kladném vyřízení bude vrácen)

Členský příspěvek, včetně kauce je splatné nejpozději do  10. 9. 2021 (u nových členů a týmů).

Ostatní poplatky jsou splatné vždy do začátku následujícího kola po nahlášení změny (pokud se jedná o vložený zápas, tedy vložené úterý, je splatnost poplatku o týden posunuta, tedy do čtvrtka následujícího týdne).

Povinnosti týmu po odehrání utkání – odeslání výsledku 

 1. Domácí tým musí zapsat výsledek okamžitě po odehrání utkání do aplikace pro zadávání výsledků,  nejpozději do 10:00 hodin  následujícího dne, tedy:     

      –  zápas ve čtvrtek: výsledek je třeba  zapsat do pátku 10:00 hod.

      –  zápas v úterý: výsledek je třeba  zapsat do středy 10.00 hod.

Stejný časový limit platí pro veškeré zápasy, bez ohledu na to, jaký den se hrají.

 1.  Pokud nebude výsledek zapsaný v aplikaci ve stanoveném termínu, bude domácí tým postižen sankcí za neodeslání výsledku.
 2. Domácí tým je povinen zapsat výsledek i v případě, že nestihne výsledek zapsat dle pravidla uvedeného výše, a to do 54 hodin od zahájení utkání, tedy:                                                      

– zápas ve čtvrtek: výsledek je možno zapsat do soboty 24:00 hod.

– zápas v úterý: výsledek je možno zapsat do čtvrtka 24:00 hod.

Stejný časový limit platí pro veškeré zápasy, bez ohledu na to, jaký den se hrají.  

 1. Nebude-li výsledek utkání nahlášen ani  ve výše uvedených termínech bude zápas  automaticky    kontumován ve prospěch hostů  = 0:14 na body,  0:28 na legy (při vítězství hostů dojde pouze k úpravě stavu bodů a legů, bez ohledu na to, že v daném zápase zvítězili jiným poměrem). V tomto případě se finanční sankce za kontumaci neuděluje.
 2. Domácí tým má možnost upravit  nebo opravit výsledek ve lhůtě pro zapsání. 
 3. V případě, že naleznete chybně zapsaný výsledek,  kontaktujte administrátora na e-mailu vysledky@usteckaliga.cz.
 4. Žádost musí obsahovat:

Předmět – oprava výsledku, liga, kolo, který zápas, správný výsledek, jméno nahlašujícího.

Sankce a pokuty

Veškeré sankce a pokuty se odečítají z kauce daného týmu 

 50,-Kč       Neodeslání výsledku do 10.00 hod. následujícího dne  (př. čtvrtek – nejpozději do 10:00 hod. v pátek, vložené úterý – nejpozději středa 10:00 hod.)

50,-Kč        Včas nezaplacené poplatky, které mají být zaplaceny do následujícího kola (př. zapsání nového hráče atd.).

300,-Kč      První kontumace utkání.

300,-Kč      Druhá kontumace utkání.

400,-Kč      Třetí kontumace utkání   –  tým je vyloučen z ÚŠL

Kauce

Řádně zaplacená kauce, (pokud o ní tým před ukončením sezony nepožádá), zůstává na účtu ÚŠL a převádí se týmu do následující sezóny. Tým platí v následující sezóně pouze  případné dorovnání kauce na stanovenou částku.

Kauce pro sezónu 2021/2022 musí být řádně složeny a případně dorovnány nejpozději se startovným, tedy do  10. 9.  2021.  

Hrací systém

Hrací systém pro sezónu 2021/2022 je ovlivněn předchozí sezónou, kdy  nebylo možno rozehranou soutěž dokončit  (odehráno pouze 6 kol). Výbor ÚŠL vychází z toho, jak již bylo stanoveno, že týmy z ročníku 2020/2021 budou automaticky přihlášeny a zařazeny do jednotlivých lig soutěže tak, jak tomu bylo na začátku ročníku  2020/2021.    

Všechna utkání  ÚŠL se následně odehrají dle rozlosování vyvěšeného na stránkách ÚŠL.

Vzhledem k tomu, že se do sezóny 2021/2022 nepřihlásil některý z týmů, který rozehrál sezónu 2020/2021 nebude příslušná vyšší liga doplněna postupně týmy z nižších lig, a to z důvodu neukončených předchozích sezón 2019/2020, 2020/2021 (zásada objektivnosti).

Pro následující sezónu  2021/2022 je rozdělení následující:

 1. Nejvyšší  – 1. liga  = 9 týmů
 2. Nižší  –       2. liga  = 9 týmů
 3. Nižší  –       3. liga  =  nejméně 7, nejvíce 16 týmů
 4. Nově založené a přihlášené týmy budou vždy zařazeny do nejnižší ligy.
 5. Po skončení sezóny budou 1. a 2. liga doplněny do stanoveného počtu 10 týmů a to způsobem stanoveným v oddíle „Postupy a sestupy“.       

Baráž 

Baráž bude hrána jednokolově, termín baráží bude stanoven již na začátku sezóny a bude uveřejněn na stránkách ligy. Baráž se bude hrát na neutrálním místě tak, aby žádný z týmů nebyl na domácím hřišti. Výbor před baráží nabídne daným dvěma týmům několik možností hracích míst (dle aktuální situace). Oba týmy zvolí jedno společné hrací místo, kde budou chtít baráž odehrát. V případě, že se na hracím místě nedomluví, určí hrací místo pro danou baráž výbor ÚŠL. 

Bodovací systém

Výhra = 3 body,            Remíza = 1 bod,           Prohra  = 0 bodů,         Kontumace =  – 3 body

Přihláška, soupisky týmu 

Přihlášku do soutěže a soupisku hráčů stávající týmy již odsouhlasily,   nově přihlášené týmy, včetně zaplacení členského příspěvku podají řádným způsobem nejpozději do  10. 9. 2021.

Od podání přihlášky nelze soupisku měnit, lze ji pouze doplnit dalším hráčem.

Postupy a sestupy

 1. Mezi první a druhou ligou
  • z 1. ligy  žádný tým nesestupuje  do 2. ligy
  • tým na 9 místě 1. ligy hraje baráž z týmem na 2 místě druhé ligy. Vítěz bude hrát v následující sezóně 1. ligu
  • Tým na prvním místě 2 ligy – automaticky postupuje do 1 ligy.
 2. Mezi druhou a třetí ligou
  • z 2. ligy žádný tým nesestupuje  do 3. ligy
  • tým na 9 místě z 2. ligy hraje baráž z týmem na 3 místě 3. ligy. Vítěz bude hrát v následující sezóně 2. ligu
  • Týmy na 1 a 2 místě 3. ligy automaticky postupují do 2. ligy
 3. V případě, že se do následující sezóny nepřihlásí tým, který v baráži vyhrál, jeho místo nahradí tým, který v odehrané baráži prohrál.
 4. V případě, že ve vyšší lize proběhne dorovnání týmů z nižší ligy (nepřihlášení se nějakého   týmu z vyšší ligy do následující sezóny), budou se týmy doplňovat nejprve týmy, které prohrály v baráži a poté z týmů nejbližší nižší ligy v pořadí, dle konečného umístění v minulé sezóně.
 5. Odmítne-li tým z nižší ligy postup do ligy vyšší, je automaticky zařazen do nejnižší soutěže.

Jedná-li se o tým, který  byl v uplynulé sezóně v nejnižší lize, může být tento tým z ÚŠL vyřazen a jeho hráči nemusí být zařazeni na soupisku žádného z týmu přihlášených do následující sezóny.

Přeložená a odložená utkání 

 Utkání lze předehrát. O předehrání utkání vyrozumí kapitán domácího týmu vedení ligy a to SMS zprávou na tel. č. – viz. kontakt na webu, kdy SMS zpráva bude obsahovat o které utkání se jedná (přímo zde budou i uvedeny konkrétní názvy týmů), jaký termín byl pro odehrání utkání domluven a že druhý tým s předehráním utkání souhlasí.

Odložení (dohrání) utkání až po oficiálně stanoveném termínu je možné jen ve výjimečných případech .O nutnosti odložení utkání vyrozumí nejpozději v den konání utkání a to do 12.00 hodin (neplatí pro mimořádné události jako je nehoda apod.), vedení ligy kapitán toho týmu, který nemůže ve stanovený termín utkání odehrát. Současně uvede podstatný důvod odložení utkání, zda se již pokoušel s druhým týmem domluvit na předehrání utkání a s jakým výsledkem a dále pak přesný náhradní termín, kdy bude utkání odehráno a zda s tímto souhlasí i druhý tým. Termín dohrání odloženého utkání nesmí být delší než 14 dnů po termínu stanoveném v rozlosování. O povolení odložení utkání následně rozhodne výbor ÚŠL a rozhodnutí vhodným způsobem sdělí tomu kapitánovi, který o odložení utkání požádal. 

V případě, že týmy neodehrají utkání do 14-ti dnů po původním termínu stanoveném v rozlosování (pokud výbor ÚŠL neurčí jinak), bude utkání kontumováno oběma týmům. Nebudou-li se schopny ob a týmy vzájemně dohodnout na náhradním termínu odloženého utkání, požádají o určení termínu vedení ÚŠL. 

Výbor ÚŠL následně určí náhradní termín a místo pro odehrání odloženého utkání. Vyrozumění a žádosti ohledně odložení utkání se provádí telefonicky na tel. č. – viz. kontakt na webu. Není-li to v danou chvíli možné a je již konec časové lhůty pro nahlášení odložení, lze žádost podat telefonicky kterémukoliv členu výboru  ÚŠL.  

Zápisy o utkání

Ve všech ligách ÚŠL se hraje podle stejného zápisu o utkání, který je vyvěšen ke stažení na stránkách ÚŠL. Tento zápis je platný i pro baráže na konci sezóny. Na stránkách ÚŠL je současně vyvěšen i návod, jak zápis vyplnit. Nové týmy mohou s dostatečným předstihem před začátkem sezóny požádat výbor ÚŠL o případné vysvětlení, jak zápis vyplnit.

Střídání v utkání 

V utkáních je možnost střídání, kdy je však nutné dodržet podmínku, že proti sobě nebudou hrát dvakrát dva stejní hráči. (Podrobněji vysvětleno ve vysvětlivkách k zápisu o utkání). 

Vyloučení týmu  v průběhu sezóny

V průběhu sezóny může být tým vyloučen z ÚŠL v případě že: 

– dojde k hrubému porušení pravidel ÚŠL 

– po vyčerpání kauce sankcemi za nedodržení pravidel (resp. pokud danému týmu zbývá z kauce 100 Kč a méně

V Ústí nad Labem dne 27. 8. 2020
OV  ÚŠL